Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 obdržela dne 2. 12. 2021 žádost o poskytnutí následujících informací:

1. Kolik učitelů a dalších zaměstnanců Vyšší odborné školy Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 je očkováno (či „rozočkováno“) proti nemoci covid-19.

Na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou je k dnešnímu dni vakcínou proti nemoci covid-19 naočkováno 66 zaměstnanců.

2. Dále žádám o sdělení, zda-li jsou očkováni (či rozočkováni) jmenovitě tito učitelé:
Ing. Jaroslav Ševců
Bc. Vlastimil Dolanský
Bc. Regina Karmazínová
Bc. Radka Hirková

Informace o zdravotním stavu se řadí do kategorie citlivých osobních údajů. Tyto údaje může zaměstnavatel zpracovávat, pouze pokud je jejich zpracování nezbytné pro účely plnění povinností a výkonu zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a pokud je jejich zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu. Rozhodně tyto informace nesmí poskytovat dalším osobám.

3. Žádám informace o tom, jak a kdy byli v roce 2021 proškoleni učitelé o různých formách (a jakých) diskriminace žáků na škole, a o tom, jak tomu předcházet, jak se bránit a jak takové případy má žák řešit. Bylo-li takové školení provedeno, žádám o jeho kompletní kopii zápisu.

Školení pro učitele zaměřené specificky na diskriminaci neproběhlo, problematika je diskutována v rámci pedagogických porad a především při tvorbě školního řádu (i s jeho přílohami), který každoročně schvaluje Školská rada. Škola má také zpracovaný Školní preventivní program na školní rok 2021/22, na jehož podobě se učitelé podílí, a který obsahuje prevenci rizikového chování u žáků v mnoha oblastech, tedy i v oblasti diskriminace.

 

4. Žádám informace o tom, jak a kdy byli v roce 2021 proškoleni či informováni žáci o různých formách (a jakých) diskriminace žáků na škole, a o tom, jak tomu předcházet, jak se bránit a jak takové případy má žák řešit. Bylo-li takové školení provedeno či informace předána, žádám zápis, (datum provedení/předání a kdo žáky školil či informoval).

Žáci jsou i o dané problematice informováni v rámci seznámení se Školním řádem (a jeho přílohami) vždy na třídnických hodinách v prvním dni daného školního roku. Seznámení provádí třídní učitel a žáci toto stvrzují svým podpisem. Žákům je také podána informace, na koho se mohou obrátit v případě různých problémů, na fungování Schránky důvěry a na činnost Školního poradenského pracoviště.

5. Žádám informace o tom, jak a kdy byli učitelé proškoleni v roce 2021 o právech a povinnostech učitelů vůči žákům s ohledem na vydávané nařízení a vyhlášky MZ a vlády, v boji proti nemoci covid-19, které nařizují testy na covid-19, vč. Jiných opatření směřujícím ke školám a k žákům. Tedy, zdali byli učitelé proškoleni, jaká práva a povinnosti musí, mohou, nemohou či nemusí vyžadovat po žácích dle těchto různých nařízení MZ a vlády v boji proti nemoci covid-19.

Učitelé jsou po celou dobu epidemie pravidelně informováni, jaká opatření škola (tedy pracovníci i žáci) musí dodržovat, jaká jsou pro danou dobu aktuální. K tomuto je využívána různá forma, například videokonference v rámci MS Teams, e-mailová korespondence, pokyny ředitelky školy apod. Vždy vycházíme z daných nařízení vlády, ministerstev zdravotnictví a školství. Práva, povinnosti i doporučení jsou nám pravidelně zasílána v rámci metodiky z MŠMT a jejich obsah je pro nás závazný.

 

6. Žádám informace o tom, jak a kdy byli žáci informováni v roce 2021 o právech a povinnostech žáků vůči škole a učitelům s ohledem na vydávané nařízení a vyhlášky MZ a vlády, v boji proti nemoci covid-19, které nařizují testy na covid-19, vč. jiných opatření směřujícím ke školám a zejména k žákům. Tedy, zdali byli žáci proškoleni, jaká práva a povinnosti musí, mohou, nemohou či nemusí splňovat dle těchto různých nařízení MZ a vlády v boji proti nemoci covid-19.

Při informování žáků vždy vycházíme z platných nařízení a metodik, která jsou pro nás závazná. Stěžejní je v této činnosti práce třídních učitelů, kteří jsou v každodenním spojení s žáky svých tříd (osobním, e-mailovém, telefonickém, distančním). Žáci vědí, jaká nařízení jsou pro ně v daný okamžik platná (včetně pravidelného testování) a jaké jsou případné důsledky jejich nedodržování.

 

 

Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA
ředitelka školy