Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 byla v souladu se zákonem 561/2004 Sb. stanovena do 31. ledna 2023.

pdfKritéria přijímacího řízení 2023/2024 - učební obory, studijní obory, nástavbové obory

pdfPřevodní tabulka - 2023/2024

 

Přihlášky ke studiu

Přihlášky žáků základních škol se podávají na aktuálním tiskopise (obdrží na ZŠ) tak, aby přihláška byla doručena do Vyšší odborné školy a Stření průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, do 1. března 2023. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.

Tiskopis přihlášky:

pdfPřihláška ke vzdělávání - střední škola

pdfPřihláška ke vzdělávání - nástavbové studium

Přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem. Jednotná přijímací zkouška,se koná formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z Matematiky a její aplikace ve dvou termínech.

 Přijímací zkouška 1. termín   2. termín
 Řádný termín  13. dubna 2023  14. dubna 2023
 Náhradní termín  10. května 2023 11. května 2023 

 

 

 

Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. Zákonný zástupce nebo zletilý žák je o výsledku přijímacího řízení informován zveřejněním seznamu o přijatých a nepřijatých uchazečích. Uchazeči jsou v seznamu uvedeni pod registračním číslem. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je zletilým uchazečům, zákonným zástupcům nezletilých uchazečů zasíláno poštou do vlastních rukou. Po prvním kole přijímacího řízení může ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacích řízení.

Zápisový lístek

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší školy pomocí zápisového lístku (zápisový lístek obdrží na ZŠ) a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (vyvěšený seznam přijatých). Uchazeči, který není žákem základní školy, vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč obdržet pouze jeden a může být uplatněn jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ještě na škole, kde byl přijat na základě odvolání. V tomto případě požádá školu o vrácení, včetně kopie rozhodnutí o odvolání.

Zápisový lístek neodevzdávají přijatí uchazeči do nástavbového studia.

Ilustrační testy z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

Ilustrační testy