Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Do studijního oboru Strojírenství a nástavbového oboru Provozní technika se s v souladu s opatřením MŠMT č. j.: MSMT-43073/2020-3, čl. IV. nebudou konat přijímací zkoušky, neboť počet podaných přihlášek nepřevýšil předpokládaný počet přijímaných žáků.

 

Vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek v oboru Autotronik převýšil předpokládaný počet přijímaných žáků, budou se konat přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky s využitím jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace se budou konat ve dnech 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 v budově U Stadionu 1166. Všichni uchazeči o studijní obor Autotronik obdrželi písemně informaci o konání přijímacích zkoušek a v průběhu měsíce března obdrží také pozvánku k přijímací zkoušce.

 

Název oboru  Číslo oboru   Počet přijímaných
 Strojírenství  23-41-M/01  60
 Autotronik  39-41-L/01  30
 Provozní technika  23-43-L/51  25

 

Pokud se přijímací zkoušky budou konat, proběhnou  formou centrálně zadávaných jednotných testů z čekého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace (připravuje CERMAT) v budově školy U Stadionu 1166 v Rychnově nad Kněžnou.

 

Termíny přijímací zkoušky:

  • 3. 5., 4. 5. 2021 - řádné termíny
  • 2. 6., 3. 6. 2021 - náhradní termíny

Přijímací zkoušky do oborů středního vzdělávání s výučním listem se nekonají v písemné ani ústní podobě, pořadní určuje součet průměrných prospěchů za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

 

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, budou stanovena v souladu s § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona nejpozději do 31. ledna 2021.

 

 Přihlášky ke studiu

Přihlášky žáků základních škol se podávají na aktuálním tiskopise (obdrží na ZŠ) tak, aby přihláška byla doručena do Vyšší odborné školy a Stření průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, do 1. března 2021. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.

Tiskopis přihlášky:

pdfPřihláška ke vzdělávání - střední škola

pdfPřihláška ke vzdělávání - nástavbové studium

Potvrzení od lékaře

Pro všechny učební i studijní obory (včetně nástavbového studia - denní forma) požadujeme potvrzení od lékaře na přihlášce.

 

Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. Zákonný zástupce nebo zletilý žák je o výsledku přijímacího řízení informován zveřejněním seznamu o přijatých a nepřijatých uchazečích. Uchazeči jsou v seznamu uvedeni pod registračním číslem. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je zletilým uchazečům, zákonným zástupcům nezletilých uchazečů zasíláno poštou do vlastních rukou. Po prvním kole přijímacího řízení může ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacích řízení.

Zápisový lístek

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší školy pomocí zápisového lístku (zápisový lístek obdrží na ZŠ) a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (vyvěšený seznam přijatých). Uchazeči, který není žákem základní školy, vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč obdržet pouze jeden a může být uplatněn jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ještě na škole, kde byl přijat na základě odvolání. V tomto případě požádá školu o vrácení, včetně kopie rozhodnutí o odvolání.

Zápisový lístek neodevzdávají přijatí uchazeči do nástavbového studia.

Ilustrační testy z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

Ilustrační testy

 

Tato webová stránka používá cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které naše stránka ukládá ve vašem zařízení. Cookies můžeme používat pro zjištění statistik návštěvnosti webu, poskytování funkcí spojených se sociálními médii nebo k personalizaci obsahu a reklam. Některé cookies mohou být poskytnuty službami třetích stran, které naše stránka využívá. Pro uložení cookies, které nejsou nezbytné pro provoz stránky, potřebujeme dle legislativy EU váš souhlas.